Historik

Historik

Grundare

1988 blev Arne Feldert tillfrågad av Fritidsförvaltningen i Gbg om han var villig att hjälpa till med att starta en pensionärsförening i Fiskebäck med omgivning.


Nybliven pensionär i sin krafts fulla dagar antog Arne F. utmaningen.Följden blev ett utskick till alla boende i ovannämnda områden. På våren 1988 samlades alla intresserade till ett informationsmöte i gamla frikyrkolokalen, Ö. Skärvallsgatan 1. Detta möte blev välbesökt. Man enades om att en pensionärsförening behövdes och frivilliga, som skulle ingå i styrelsen, utsågs. Ordförande blev Arne Feldert.

Detta blev upptakten till den nuvarande helt opolitiska pensionärsföreningen Västerträffen, som nu med ca 5-600 medlemmar antagligen är den största pensionärsföreningen i Göteborg!
Hösten 1988 hade så Västerträffen sitt första månadsmöte. Intresset var stort och mer än 100 personer fyllde upp stora salen.


Arne lade ner ett oerhört arbete på föreningen, utan honom hade den inte blivit vad den är idag. Arne F. hade ju genom sitt f.d. politiska engagemang kännedom om möjliga vägar man kunde gå för att få ekonomisk hjälp till start av Västerträffen.


Men Arne F. nöjde sig inte med en pensionärsförening! Han hjälpte också till med att starta Toredamms och Majträffens välbesökta pensionärsföreningar. Västerträffen blev dock hans skötebarn. När han av åldersskäl ej kunde fortsätta som ordförande missade han dock aldrig ett månadsmöte om inte sjukdom hindrade honom. Arne avgick som ordförande 2004 och valdes då till föreningens Hedersordförande. Han besökte Västerträffen t o m någon månad före sin bortgång trots påtagliga besvär med att röra sig.


Vid 20-årsjubileét för två år sedan kunde man konstatera att Arnes
stora intresse för föreningen hade expanderat till över 20 olika verksamheter där enbart boulespel samlar över 80 deltagare.Arnes styrka var att lyckas engagera ledare/instruktörer, som vid ledarträffar alltid samlade över 40 personer.


Man kan konstatera att utan Arne Feldert hade inget Västerträffen funnits
och vi hade ej haft någon älskad pensionärsförening att gå till.

Vi tackar Arne för allt han har gjort och vi kommer alltid att minnas honom som föreningens outröttlige grundare.Hi


Ann-Marie Rundström och Reine Odell
för Västerträffens Pensionärsförening.

Historien bakom tillkomsten av idag Göteborgs och kanske också Sveriges största fristående seniorförening.


                                                 Seniorklubben Västerträffen


Som en av initiativtagarna från starten har jag ombetts redovisa hur det började,vad som hänt genom åren och varför vår fristående förening kunnat växa och blomstra till att nu vara ca 750 medlemmar.


Under 90-talet skiftade konjunkturer utsattes stat och kommuner för stora ekonomiska svängningar.Detta drabbade i hög grad den äldre befolkningen som,liksom för många andra befolkningsgrupper,blev utsatta för stora besparingar.Kommunerna tvingades höja taxor och servicen blev sämre.


På så sätt beskars de äldres möjligheter till social samvaro markant när man bantade budgeten för fritidsaktiviteter.Som exempel införde man marknadsanpassade hyror för kommunens möteslokaler,vilket medförde att mer än 50 pensionärsföreningar av ekonomiska skäl tvingades lägga ner sin verksamhet.


Det var under dessa betingelser som pensionärsklubben Västerträffen bildades.

Fritidsförvaltningen kontaktade undertecknad,om att starta en pensionärsförening i väster och vi erbjöds att gratis få förfoga en möteslokal.Förutsättningarna sonderades och en första sammankomst skedde i mars 1988.Det beslöts då att föreningen skulle startas och att den skulle vara politiskt fristående.Redan under de första åren registrerades 250 medlemmar.

På grund av en omorganisation år 1992 tvingades Stadsdelsnämnden säga upp vårt kontrakt men vi fick möjlighet att förhandla med den nya fastighetsägaren Higab.Resultatet blev att Västerträffen tecknade ett långtids hyreskontrakt på fastigheten " Träffpunkten ",som tidigare var en frikyrka.Detta kontrakt består än idag.


Detta var ett lyckokast för både Västerträffen och fastighetsägaren.Vi fick lära oss att stå på egna ben.


 Arne Feldert